Partnerstwo Gmin

Großhabersdorf wspó?pracuje z dwoma europejskimi gminami.

 

Aixe-sur-Vienne, Francja

Aixe-sur-Vienne znajduje si? pod nast?puj?cym adresem: www.mairie-aixesurvienne.fr

 

17 kwietnia1982 zosta?y podpisane dokumenty stwierdzaj?ce wspólpartnerstwo

 

Swi?ciechowa, Polska

Wspó?praca istnieje od 1994 roku.

 

Großhabersdorf, europejska gmina

Wspó?praca z Aixe-sur-Vienne (F) - Großhabersdorf (D) – Swi?ciechow? (P)

Wspó?praca ta powsta?a w ramach istniej?cej ju? wspó?pracy regionów mi?dzy regionem Limousin a ?rodkow? Frankoni?. Podczas jednej z wizyt stowarzyszeniea SPD z Fürth w Limoges zosta?y w 1980 roku zawi?zane pierwsze kontakty mi?dzy burmistrzami, Danielem Nouaille z Aixe-sur-Vienne a Georgiem Lang. Po kilku wizytach, podczas których partnerzy mogli si? bli?ej pozna?, 17 kwietnia 1982 roku zosta?a oficjalnie podpisana wspó?praca. Partnerstwo to podtrzymywane jest przez mieszkanców i stowarzyszenia. Dziewi?? stowarzysze? i organizacji z Großhabersdorf utrzymuje kontakt z Aixe-sur-Vienne. Szczególnym celem partnerstwa jest zaanga?owanie nim mlodzie?y. Od momentu podpisania wspó?pracy ponad 1000 mieszkanców Großhabersdorf zwiedzi?o Aixe-sur-Vienne. Liczne prywatne kontakty zosta?y uformowane i obok oficjalnych spotka? wiele prywatnych jest utrzymywanych.

Poza spotkaniami w celu odwiedzin inne formy wspó?pracy zosta?y przedsi?wzi?te. Tak wiec istnieje w ramach wspó?pracy projekt pomocy pa?stwu Burkina Faso, maj? miejsce wystawy sztuki w gminach a regionalne produkty s? wymieniane. Wspólne akcje sadzenia drzew doprowadzi?y do powstania wspania?ych alejii wspó?partnerstwa.

Wymiany szkolne intensywnie si? rozwin??y. Prace letnie w urz?dzie gminy jak i w przedsi?biorstwach cz?sto by?y organizowane. Od pracy na basenie jako ratownik po prac? biurow? s? do dyspozycji miejsca pracy letniej. Ró?ne praktyki mia?y miejsce. Studenci sp?dzaj? ferie mi?dzy semestrami w biurach tutejszych firm.

Poza wspó?prac? z Aixe-sur-Vienne gmina Großhabersdorf od 1994 roku wspó?pracuje ze ?wi?ciechow? w Polsce. 25 sierpnia 2000 dwustronne partnerstwo pzrekszta?ci?o si? w trójstronn? wspó?prac?. Podczas tej wielkiej imprezy podpisania umowy od 25 do 27 sierpnia 2000 odbywaj?cej si? w Großhabersdorf, ró?norodne produkty jak i wyroby z trzech gmin by?y proponowane. Jako d?ugotrwa?y znak tego wspó?partnerstwa zosta?o umieszczone na placu pzred Urz?dem Gminy dzie?o sztuki partnerstwa.

Georg Lang

Burmistrz Großhabersdorf

 

20 lat Wspó?pracy pomi?dzy ?rodkow? Frankoni? a Departamentem Haute-Vienne

1981-2001

 

Wycinek :

 

Drodzy przyjaciele wspó?partnerstwa,

 

20 lat temu ?rodkowa Frankonia rozpocz??a wspó?prac? z departamentem Haute-Vienne w Limousin, To jest dlugi okres czasu, okres jednego ca?ego pokolenia. Jubileusz takiego rodzaju motywuje do zanalizowania tego, co by?o i z drugiej strony do osi?gniecia pewnego zaufania co do przysz?o?ci.

 

W tym podsumowaniu niemieccy jak i francuscy przyjaciele mog? si? wyrazi?. Relacjonuj? oni na temat osobistych do?wiadcze? i prze?y? we wspó?partnerstwie. Na czo?owym miejscu tej relacji znajduj? si? spotkania mi?dzyludzkie, konsekwencj? których jest zawi?zanie wi?zi przyja?ni i nowe spojrzenie na swiat. Relacje te ukazuj? tak?e, i? dawne urazy obu narodów nale?? do przeszlo?ci. Na ich miejscu zapanowa?o wzajemne zrozumienie, obustronny szacunek doprowadzaj?c do narodzin przyja?ni, co jest ogromnym sukcesem powojennej historii niemiecko-francuskiej. Do tego sukcesu przyczyni?a si? owa wspó?praca. Warto wi?c by?o si? w ni? anga?owa?.

 

Przygotowali?my teraz dla m?odego pokolenia nowe cele i atrakcyjne perspektywy na przysz?o??. Podstawa tego zosta?a ju? osi?gni?ta, a jest ni? mianowicie wspó?partnerstwo niemiecko-francuskie. Wa?nym jest teraz to piel?gnowa? i sprawi?, aby nowe pokolenie sta?o si? „elastyczne“ w stosunku do Europy. Dotyczy to w?adania j?zykami partnerskimi, kooperacjii i wymiany do?wiadcze? z dziedzin nauki, zawodu, kszta?cenia, wymiany szkolnej i wielu innych. Im intensywniej zajmiemy si? tymi dziedzinami, tym wi?cej z tego skorzystamy.

 

B?d?c politykiem anga?uj? si? ch?tnie jako promotor w celu osi?gni?cia tych celów. Ze wzgl?du na moje do?wiadczenia w tej wspó?pracy pozostaj? wierny i pe?en optymizmu co do przysz?o?ci..

 

Zatem niech zabrzmi „Bon Anniversaire“ dla spo?ecze?stwa z Haute-Vienne, któremu pragn? wyrazi? s?owa podzi?kowania za t? dotychczasow? wspó?prac? i zach?cam mieszkanców obu regionów do dalszej kontynuacji na tej drodze,

 

Gerd Lohwasser

 

Prezydent ?rodkowej Frankonii

drucken nach oben