Spacer przez histori? Großhabersdorf

Do gminy Großhabersdorf nale?? nast?puj?ce miejscowo?ci : Fernabrünst, Hornsegen, Oberreichenbach, Schwaighausen, Unterschlauersbach, Vincenzenbronn und Wendsdorf.

Mieszka?cy ju? ponad 2000 lat Großhabersdorf i okolic pochodz? z najazdów Germa?skich ludów. W 1960, w okolicach Fernabrünst, podczas wykopalisk, odnaleziono centralny grobowiec pochodz?cy z 700-600 roku p.n.e. Pierwsze osiedlenia nast?pi?y za spraw? Franków i si?gaj? czasów Karoli?skich (7 i 8 wiek), pochodzenie Großhabersdorf czerpie swe korzenie bez w?tpliwo?ci z ludu Fra?konskiego. Wed?ug pewnego dokumentu z roku 810, region nale?a?, którego centrem by? Großhabersdorf, do klasztoru Herrieden, której diecezja podlega?a Eichstätt. Z dokumentów wynika, ?e Großhabersdorf uzyska?o poraz pierwszy nazw? Hadewardesdorf" na prze?omie lat 1169/70. Ko?ció?, jak równie? miejscowo?? by?a wówczas zamieszkiwana przez biskupów z Eichstätt. Biskupi mieli oparcie u ró?nych wa?nych panów i tym sposobem klasztory, szlacheckie rodziny a zw?aszcza rz?dz?cy od Leonrod i hrabia z zamku Nürnberg, a pó?niej te? hrabia z Ansbach byli zamo?ni. Hrabia zdo?a? z biegiem czasu przyw?aszczy? sobie wiele dóbr jak równie? wielkich w?asno?ci Leonrod w roku 1684. Jednak?e w 1738 roku, z 43 dóbr uda?o mu si? jedynie zachowa? 28.

W Großhabersdorf znajdowa? si? s?d, co zosta?o udowodnione w 1316 roku. Zosta? on jednak zniesiony w roku 1789. S?d ten zajmowa? si? ma?ymi przest?pczo?ciami. Za? g?ówny Trybuna? Sprawiedliwo?ci znajdowa? si? w Roßtal. W 1414 roku, hrabia otworzy? urz?d celny w Großhabersdorf. Ko?ció? roma?ski zosta? zbudowany oko?o 1000 roku. Na prze?omie 14/15 wieku, zosta? on zast?piony przez ko?ció? gotycki do dzi? istniej?cy. Reformacja zosta?a wprowadzona w 1825 roku.

W latach 1449/50 mieszka?cy prze?yli liczne ataki pochodz?ce ze strony Nürmberg. Jednak najwi?ksz? katastrof? by?a 30-letnia Wojna. W 1632 roku, gmina zosta?a podpalona przez armi? Wallensteins, wówczas przebywaj?c? w Zirndorf. Z 44 gospodarstw jedynie ?wier? prze?y?a ten po?ar. Dwie gospody : "Gelber Löwe" (1683) i "Zum Roten Roß" (1697) tworz?ce do dzi? pi?kn? dekoracj?, zosta?y odbudowane po tej wojnie. W tym samym czasie pojawi?a si? w Großhabersdorf du?a liczba rzemie?lników. W 1895 roku, gmina liczy?a 63 rolników, 73 rzemie?lników i 43 ch?opów. W ten w?a?nie sposób Großhabersdorf sta?o sie miejscowo?ci? rzemie?lnicz?. Po 30-letniej Wojnie, Großhabersdorf uzale?nione by?o od hrabi z Ansbach. W 1792 roku, gmina nale?a?a do Prusów a od 1806 roku do Bawari.

W 1914 roku, Großhabersdorf uzyska?o dost?p do sieci niemieckiej koleji dzi?ki konstrukcji « lini kolejowej Bibert». By?o to wa?ne wydarzenie dla gminy i jej dalszego rozwoju. Ksi?dz z Großhabersdorfer, Friedrich Gruber, przyczyni? si? w du?ej mierze do konstrukcji lini kolejowej Bibert funkcjonuj?cej do 1986 roku.

Dwie Wojny ?wiatowe przynios?y gminie olbrzymie straty. 17-tego kwietnia 1945, Amerykanie przybyli do gminy. Od 1948 roku, Großhabersdorf szybko nadrobi?o straty. Liczba mieszka?ców wzros?a z 1050 w 1940 roku do oko?o 4000 dzi?. Przyj?cie uciekinierów po Drugiej Wojnie ?wiatowej cz??ciowo przyczyni?o si? do tego wzrostu ludno?ci. Innym powodem by?o dobrowolne po??czenie gmin Unterschlauersbach i Fernabrünst z Oberreichenbach, Vincenzenbronn i Wendsdorf w 1971 i w 1972 roku. Gmina Hornsegen, która nale?a?a do gminy Deberndorf, zosta?a równie? przy??czona do Großhabersdorf.

Je?li chodzi o rozwój gminy po Drugiej Wojnie ?wiatowej, nale?y podkre?li? powstanie strefy przemys?owej "Am Sportplatz", która otwiera firmom przemys?owym, handlowym i rzemie?lniczym szerokie mo?liwo?ci.

W latach 50 i 60-tych, zosta?y zrealizowany wielkie projekty konstrukcyjne, chodzi tu mi?dzy innymi o budow? odprowadzania wód, kanalizacji, budow? dróg, stacji oczyszczalni ?cieków (1958), szko?y (1964) i jej rozbudowy (1984/85 i 1993/94), kostnicy (1968) i sali gimnastycznej(1969). Budowa sali wielofunkcyjnej i urz?du by?y g?ównymi przedsi?wzi?ciami lat 70-tych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa nowej oczyszczalni ?cieków by?y dwoma ostatnimi projektami zrealizowanymi na terenie gminy.

Powierzchnia zamieszkiwana zosta?a powi?kszona poprzez powstanie nowych dzielnic : w roku 1976/77 "Ost", w 1980r. "Stammesmühle", w 1984r. "An der Steige", w 1990 i w 1994r. "An den Weingärten", "Vincenzenbronn West", "Zimmetleite" i "Unterschlauersbach". Warunki ?ycia mieszka?ców zosta?y ulepszone przez powstanie basenu w 1957 roku, przez zakup budynku wielofunkcyjnego «Rangauhaus» (1989) i przez budow? drugiego przedszkola (1991).

drucken nach oben